Privacybeleid Stress-Alert-System B.V.

Stress-Alert-System B.V. gevestigd te Amstelveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57063257 is verantwoordelijk voor de wijze waarop er met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Stress-Alert-System voldoet aan de krachtens de AVG gestelde eisen met ingang van 25 mei 2018. Hieronder vertellen wij u over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken en beschermen wanneer u onze website bezoekt of een abonnement heeft van Stress-Alert-System.

Onze verantwoordelijkheid

Wanneer u onze website bezoekt

Cookies

Stress-Alert-System maakt gebruikt van cookies. Cookies zijn kleine computergestuurde bestandjes die automatisch door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen wanneer u inlogt op uw SAS-Account en gebruik maakt van uw abonnement.
Cookies zijn nodig om het verloop van uw SAS-Account te kunnen bijhouden. Er worden via de cookies GEEN inhoudelijke gegevens meegezonden over uzelf of over uw stresspreventieabonnement.
U kunt cookies zelf uitschakelen als u dat wilt. Dit kunt u doen via uw eigen browser. Hoe u dit kunt doen leest u terug in de handleiding van uw browser. Wanneer u ervoor kiest om de cookies uit te schakelen kan dit de goede werking van de website en uw SAS-account nadelig beïnvloeden.

Google Analytics

Stress Alert System maakt gebruik van Google Analytics en Google Search Console om de statistieken van onze website bij te houden. Hierbij worden de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. Stress Alert System maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

SSL-Certificaat

Voor de verbinding met de website van Stress-Alert-System is een SSL certificaat afgegeven. Dit betekent dat er een beveiligde online verbinding is met de website van Stress-Alert-System. Hierdoor kunnen derden niet volgen welke specifieke pagina’s u op onze website bezoekt en wordt er naar aanleiding van uw bezoek aan onze website GEEN specifieke reclameboodschappen geuit.

Wanneer u een SAS-Account heeft

De persoonlijke- of bedrijfsgegevens die nodig zijn voor het verwerken van uw aanmelding en registratie worden door Stress-Alert-System opgeslagen. Indien u inzage wilt in uw gegevens of een correctie of verwijdering van uw gegevens wenst, anders dan in geval van een reguliere beëindiging van het gekozen abonnement, kunt u hierom verzoeken via het contactformulier op de website van Stress-Alert-System. Ter voorkoming van misbruik door derden zullen wij u bij de behandeling en/of afwikkeling van uw verzoek u vragen uzelf te identificeren.

Stress Alert System streeft ernaar om binnen twee weken na uw verzoek te voldoen aan uw vraag en zal uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.
Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u voorbeeldbrieven vinden waarmee u uw verzoek om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens aan Stress Alert System B.V. kunt doen.
Ook kunt u bij Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen over Stress Alert System B.V. als u van mening bent dat er door Stress Alert System B.V. onzorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Het stresspreventieabonnement

Uw onderzoeksgegevens
Het stresspreventieabonnement geeft u recht op deelname aan het stressonderzoek en deelname aan online workshops naar keuze. In het stressonderzoek vertelt u veel over uzelf. De gegevens van het stressonderzoek en de workshops zijn alleen door u via uw persoonlijke account in te zien.

Deelfunctie met SAS-geregistreerde coaches
Indien de resultaten van uw stressonderzoek aanleiding vormen voor een gesprek met een coach, bepaalt u zelf of u uw onderzoeksresultaten met een coach wilt delen. Dit kan binnen de beveiligde online omgeving van Stress-Alert-System alleen met SAS-geregistreerde coaches. Indien u hiervoor kiest ontvangt de coach uw onderzoeksresultaten tot anderhalf jaar terug. Dit betekent dat de coach maximaal drie stressrapporten van u ontvangt. Wanneer u uw gegevens met de SAS-Coach deelt, ontvangt de coach uw naam, emailadres en telefoonnummer.. Dit is nodig zodat de coach contact met u kan opnemen. Door het delen van uw resultaten met de coach kan de coach zich goed voorbereiden op uw komst en heeft de coach vooraf al inzicht in uw mentale balans. Na afloop van het gesprek met de coach (of wanneer het coachtraject is afgerond) kunt u zelf via uw SAS-Account met één druk op de knop uw gedeelde gegevens terughalen. Uw gegevens worden dan direct uit het bestand van de coach verwijderd. Zo beslist u altijd zelf wanneer en hoe lang u uw gegevens deelt met een coach.

Disclaimer
Hetzelfde principe als hierboven omschreven is van toepassing bij het delen van de onderzoeksresultaten op teamniveau door managers en leidinggevenden. Stress-Alert-System B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele nadelige gevolgen van het door deelnemers, coaches en professionals buiten de beveiligde online omgeving van Stress-Alert-System® om in file houden van de onderzoeksresultaten of het delen daarvan.

Deelfunctie bedrijfsabonnement
Hetzelfde principe als hierboven omschreven is van toepassing bij het delen van de onderzoeksresultaten op teamniveau door managers en leidinggevenden.

Stress-Alert-System B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele nadelige gevolgen van het door deelnemers, coaches en professionals buiten de beveiligde online omgeving van Stress-Alert-System® om in file houden van de onderzoeksresultaten of het delen daarvan.

Beëindiging stresspreventieabonnement en coachabonnement
Het stresspreventieabonnement en het coachabonnement kennen een vaste looptijd van twaalf maanden. Na deze periode vervalt het abonnement automatisch indien niet eerder tot verlenging van het abonnement is overgegaan. Indien het abonnement niet wordt verlengd worden uw persoonlijke gegevens automatisch na acht weken opgeschoond en verwijderd uit het systeem van Stress-Alert-System. De periode van acht weken wordt door SAS gezien als bedenktijd. Wilt u binnen de termijn van acht weken alsnog tot verlenging van het stresspreventieabonnement overgaan, dan zijn uw vorige onderzoeksresultaten nog in te zien. Wilt u na de bedenktijd alsnog tot verlenging van uw stresspreventieabonnement overgaan, dan is dat niet meer mogelijk. U dient dan een nieuwe account aan te maken. Uw oude gegevens zijn niet meer terug te halen.

Beëindiging bedrijfsabonnement
Indien het bedrijfsabonnement wordt opgezegd worden alle bedrijfsgegevens automatisch na twaalf weken na datum beëindiging opgeschoond en verwijderd uit de systemen van Stress-Alert-System®. De periode van twaalf weken wordt door Stress-Alert-System als bedenktijd gezien. Wilt u binnen de termijn van twaalf weken alsnog tot verlenging van het bedrijfsabonnement overgaan, dan zijn alle onderzoeksresultaten nog in te zien. Wilt u na de termijn van twaalf weken alsnog tot verlenging van het bedrijfsabonnement overgaan, dan dient er opnieuw een bedrijfsaccount te worden aangemaakt en zijn vorige resultaten niet meer terug te halen.

Opslag anonieme onderzoeksresultaten ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek
Stress-Alert-System behoudt zich het recht voor om onderzoek te (doen laten) verrichten op basis van geanonimiseerde onderzoeksdata. Dit betekent dat uw onderzoeksresultaten mogelijk kunnen worden gebruikt voor onderzoek door derden maar dat Stress-Alert-System er voor zorgt dat uw onderzoeksresultaten op geen enkele wijze te herleiden zijn tot uw persoonsgegevens als bijvoorbeeld uw naam en emailadres. De verwerkers van uw gegevens (mensen die het onderzoek uitvoeren) komen hierdoor niet te weten wie u bent. Tot en met het jaar 2019 wordt er geen onderzoek als hierboven bedoeld uitgevoerd.

Verwerken anonieme onderzoeksresultaten ten behoeve van de bedrijfsstatistieken
De onderzoeksresultaten van werknemers worden op anonieme wijze verwerkt in statistieken en uitslagen op teamniveau ten behoeve van de werkgever. Uit deze uitslagen zijn de persoonlijke onderzoeksdata op geen enkele wijze te herleiden door werkgever. De anonimiteit van de deelnemer blijft te allen tijde gewaarborgd.

Het is mogelijk dat de onderzoeksresultaten van de individuele medewerkers aanleiding zijn voor een interventieadviesgesprek. Stress Alert System biedt deze medewerkers een mentaal veilige omgeving; een team van getrainde coaches neemt buiten werkgever om contact op met deze medewerkers en verzorgt de triage. Medewerkers geven vooraf toestemming hiervoor.

Wet datalekken
De Wet datalekken bepaalt dat de verwerkers van gegevens verplicht zijn om melding te doen wanneer er onverhoopt gegevens worden gehackt of door menselijke fouten (verlies of zoekraken van datadragers) data in het ongerede raken. Stress-Alert-System voldoet aan de eisen die de wet stelt. Indien u dit wenst verstrekken wij u inzage in de bewerkersovereenkomst die tussen Stress-Alert-System als opdrachtgever en Digit-Services als bewerker is gesloten. Digit-Services gevestigd te Alkmaar (KvK nr.: 34059478) verzorgt het automatiseringsproces van Stress-Alert-System, hosting van de website en andere bijbehorende online diensten. Digit Services houdt zich daarbij aan alle wettelijke vereisten rondom privacy wetgeving en de AVG. In de bewerkersovereenkomst tussen Stress Alert System en Digit-Services is onder andere vastgelegd dat Digit Services geen onrechtmatige verwerkingen van de persoonsgegevens mag uitvoeren en er alles aan doet om uw gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bijvoorbeeld onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens.

Verwerking van uw NAW-gegevens
Uw NAW- en betalingsgegevens gebruiken wij om administratieve redenen, om uw account te activeren en om contact met u op te nemen. Er wordt alleen contact met u opgenomen als u na deelname aan het stressonderzoek een interventieadvies heeft gekregen of wanneer u zelf via de contactopties daarom heeft gevraagd. Uw NAW-gegevens worden nimmer aan derden verkocht. Uw gegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig dan wel (om administratieve) redenen wettelijk verplicht is.

Uw verantwoordelijkheid

Natuurlijk draagt u ook zelf verantwoordelijkheid voor het geheim houden van uw gegevens.
Om uw gegevens zo goed mogelijk te helpen beschermen adviseren wij u het volgende:

  • Scherm de toegang tot uw SAS-Account altijd goed af:
    • Geef uw inloggegevens nooit aan anderen door;
    • Wijzig regelmatig uw wachtwoord;
    • Deel uw resultaten niet buiten de beveiligde online omgeving van Stress-Alert-System om (ook niet aan coaches);
    • Log uit voordat u andere zaken gaat doen

Het opslaan van uw onderzoeksresultaten op uw computer, laptop, USB-stick of anders, dan wel het door u gewenst verspreiden van uw onderzoeksresultaten via bijvoorbeeld email of social media is in verband met uw privacy niet aan te raden omdat dit het risico of verdere ongewilde verspreiding van uw persoonlijke gegevens vergroot.

Stress-Alert-System aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele nadelige schade die voortvloeit uit het delen van onderzoeksgegevens buiten de beveiligde online omgeving van Stress-Alert-System® om.

SAS spreekuur aanmeld formulier fWanneer wilt u deelnemen aan het spreekuur?
Wat is de bedrijfsnaam?
Wat is uw Emailadres?
Wat is uw naam?
Wat is uw telefoonnummer?
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer