Klachtenprotocol Stress-Alert-System B.V.

Stress Alert System en haar resellers hanteren het onderstaande klachtenprotocol.

Artikel 1. Toepassing

Het klachtenprotocol is van toepassing op gebruikers van de software van Stress Alert System B.V., gevestigd te (3707 HW) Zeist aan de Woudenbergseweg 19 D-1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 57063257.

Artikel 2. Begrippen

2.1
Gebruiker(s): instellingen, organisaties, bedrijven of personen met een actief abonnement op de software van Stress Alert System;

2.2
Abonnement: een Bedrijfs-, Coach- of Stresspreventieabonnement van Stress Alert System;

2.3
Reseller: de organisatie of natuurlijke persoon die door Stress Alert System is gemachtigd om de software van Stress Alert System te verkopen en gebruikers te begeleiden bij de implementatie van de software en het bewaken van de follow-up;

2.4
Klacht: een schriftelijke uiting van ontevredenheid over de werking en/of effectiviteit van de software van Stress Alert System en/of handelwijze van Stress Alert System en/of diens Reseller(s);

2.5
Klager: Gebruiker(s) met een klacht;

2.6
Klachtenplan: plan-van-aanpak om de Klacht op te lossen;

2.7
Klachtregistratie: een van a-tot-z overzicht vanaf datum indiening van de Klacht tot en met de afwikkeling van de Klacht, voorzien van een conclusie;

Artikel 3. Doelstelling klachtenprotocol

3.1
Het zo spoedig mogelijk wegnemen van gevoelens van ontevredenheid bij de Gebruiker door het aanbieden van passende oplossingen;

3.2
Inventarisatie van klachten door Stress Alert System teneinde tot kwaliteitsverbetering van de software en procedures te komen.

Artikel 4. Klacht indienen

4.1
Klagers dienen hun klacht in door het algemene contactformulier op de website van Stress Alert System in te vullen en digitaal te verzenden;

4.2
De Klacht dient in het Nederlands te zijn opgesteld. Indien de Klacht in een andere taal dan het Nederlands wordt ingediend, dient Klager zelf zorg te dragen voor een vertaling;

4.3
Door het indienen van een Klacht gaat Klager ermee akkoord dat er (intern) onderzoek wordt gedaan naar de achterliggende oorzaak van de Klacht, welke gelegen kan zijn in bijvoorbeeld het niet functioneren van de software, het onbekwaam handelen van personen die namens Stress Alert System gemachtigd zijn om handelingen uit te voeren en/of processen te begeleiden of aan gedragingen of nalatigheid van Klager zelf;

4.4
Klager is gehouden zijn medewerking te verlenen tot het oplossen van de Klacht en kan worden opgeroepen om te worden gehoord;

4.5
Aan het indienen van een Klacht kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Behandeling van klachten

5.1
Na ontvangst van de Klacht neemt een door Stress Alert System aangewezen (gemachtigde) persoon uiterlijk binnen zeven dagen per email contact op met Klager voor een verdere inventarisatie van de Klacht;

5.2
Na deze inventarisatie van de Klacht, zal de gemachtigde persoon van Stress Alert System een Klachtenplan opstellen en deze overleggen aan Klager. In het Klachtenplan staat vermeld wie betrokken partijen zijn, wanneer de klacht is ontstaan, waaruit de klacht bestaat en met welke stappen en wanneer de Klacht zal worden aangepakt, om zo tot oplossing te komen;

5.3
Het streven is om de Klacht binnen dertig dagen maar uiterlijk zes weken na het indienen van de Klacht te hebben opgelost.

5.4
Stress Alert System is niet verplicht om een Klacht waarbij de feiten ontbreken of die geen nadelig effect hebben op de werking van de software, dan wel in redelijkheid kan worden afgedaan als futiliteit, in behandeling te nemen;

5.5
Stress Alert System is niet verplicht om een Klacht over het beleid van Stress Alert System en/of diens Resellers in behandeling te nemen;

5.6
Als een Klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt Klager hierover uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de Klacht door Stress Alert System per email bericht.

Artikel 6. Registratie en publicatie van de Klacht

6.1
Na afwikkeling van de Klacht ontvangt Klager van Stress Alert System ter bevestiging een Klachtregistratie. Deze registratie geeft het verloop van de Klachtafwikkeling weer vanaf datum indiening van de Klacht tot en met de datum van afwikkeling en is voorzien van een conclusie;

6.2
Stress Alert System behoudt zich het recht voor om Klachtregistraties te publiceren.

Het klachtenprotocol van Stress Alert System is openbaar en is te downloaden via de website: Stress Alert System.

SAS spreekuur aanmeld formulier fWanneer wilt u deelnemen aan het spreekuur?
Wat is de bedrijfsnaam?
Wat is uw Emailadres?
Wat is uw naam?
Wat is uw telefoonnummer?
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer