Algemene Voorwaarden Stress-Alert-System B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden van Stress-Alert-System B.V. te Zeist, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57063257 versie 1.0 van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en abonnementen door Stress-Alert-System B.V. aan klant verstrekt indien en voor zover hiervan niet nadrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1. Begrippen en afkortingen

Leveringsvoorwaarden
De Algemene Leveringsvoorwaarden van Stress-Alert-System B.V.

Schriftelijk
Berichtgeving via post, per fax, per email

SAS
Stress-Alert-System B.V.

Klant
Iedere natuurlijke of rechtspersoon met een abonnement van SAS of deelnemer aan een evenement van SAS

Deelnemer
Iedere gebruiker van Stress-Alert-System® en/of (rechts-)persoon die meedoet aan een evenement van SAS.

Coaches
Coaches, psychologen, (huis-/Arbo-)artsen, verandermanagers en overige professionals die zich inzetten voor het mentale welzijn van mens en organisatie en zich sterk maken op het gebied vanstresspreventie door enerzijds preventief en anderzijds curatief ondersteunend te zijn.

Abonnement
Een particulier stresspreventieabonnement, een bedrijfsabonnement of een coachabonnement van Stress-Alert-System.

Particulier stresspreventieabonnement
Het particuliere stresspreventieabonnement is persoonsgebonden en geeft gedurende de looptijd van het abonnement recht op deelname aan twee online stressonderzoeken per twaalf maanden (inclusief stressrapporten), deelname aan twee online workshops naar keuze en toegang tot een persoonlijke account met deelfunctie coach.

SAS-Bedrijfsabonnement
Een bedrijfsabonnement wordt verstrekt op basis van het aantal gewenste stresspreventieabonnementen ten behoeve van de medewerkers van een organisatie, bedrijf of instelling met een minimum aantal van vijf stresspreventieabonnementen en tenminste één beheeraccount en één manageraccount. De door Stress-Alert-System ontwikkelde HR-tool Stress-Alert-System® bestaat uit verschillende tools en functies waaronder de stressmonitor, het stressfilter en de SPO-module, deze tools maken onderdeel uit van het Bedrijfsabonnement.

SAS-Coachabonnement
Het Coachabonnement is persoonsgebonden en bedoeld voor coaches. Gedurende de looptijd van het Coachabonnement kan de coach gebruik maken van een persoonlijke Coach-account waardoor particuliere klanten en zakelijke opdrachtgevers de resultaten van het stressonderzoek binnen de beveiligde online omgeving van SAS kunnen delen met de coach ter voorbereiding op een interventie.

6-Weken termijn
De onderzoeksperiode waarbinnen het stressonderzoek door SAS aan deelnemers wordt aangeboden en de onderzoeksresultaten beschikbaar worden gesteld. De 6-Weken termijn is alleen van toepassing op het bedrijfsabonnement.

Het stressonderzoek
Het door SAS aangeboden periodieke, online onderzoek waarmee stressontwikkeling van mensen en teams gemonitord kan worden en waarvan de Levenswaarderingstest® de basis vormt.

Evenement
Door SAS verzorgde seminars, lezingen, workshops en trainingen.

Informatie
Door SAS vervaardigde en aangeboden teksten, beeld- en geluidmateriaal ten behoeve van de website van SAS, SAS-trainingen, workshops, publicaties, enz.

2. Looptijd abonnement en betalingswijze

2.1 stresspreventieabonnement
De vaste looptijd van het particuliere stresspreventieabonnement bedraagt twaalf maanden. De looptijd van het stresspreventieabonnement begint op datum betaling en eindigt automatisch twaalf maanden na datum betaling, tenzij voordien door deelnemer zelf het abonnement is verlengd en betaald. De kosten voor het stresspreventieabonnement dienen telkens per twaalf maanden vooruit te worden betaald. Aanmeldingen en betalingen worden uitsluitend online geaccepteerd via de website www.stressalertsystem.nl.

2.2 SAS-Bedrijfsabonnement
De looptijd van het SAS-Bedrijfsabonnement bedraagt minimaal twaalf maanden. Betalingen dienen telkens vooruit per twaalf maanden te geschieden tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De looptijd van het stresspreventieabonnement vangt aan op de schriftelijk tussen SAS en klant overeengekomen datum, te weten de eerste dag van de eerste 6-weken termijn uiterlijk drie maanden na datum betaling. Eventuele tussentijdse aanvullingen op het aantal afgenomen stresspreventieabonnementen worden direct en separaat door SAS aan klant in rekening gebracht op basis van 100% van het dan geldende tarief voor het stresspreventieabonnement zoals vermeld op de website www.stressalertsystem.nl.

2.3 SAS-Coachabonnement
De vaste looptijd van het Coachabonnement bedraagt twaalf maanden. De kosten voor het coachabonnement dienen telkens vooruit te worden betaald. Aanmeldingen en betalingen worden uitsluitend online geaccepteerd via de website: www.stressalertsystem.nl. In het coachabonnement is een particulier stresspreventieabonnement ten behoeve van de coach zelf inbegrepen. Het coachabonnement inclusief het stresspreventieabonnement worden automatisch na twaalf maanden beëindigd, tenzij voordien door de coach zelf het abonnement is verlengd en betaald.

3. Offertes

3.1 De door SAS aan klant aangeboden offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders op de offerte vermeld.

3.2 De uitgebrachte offertes blijven drie maanden geldig na dagtekening offerte.

3.3 Het is de klant zonder schriftelijke toestemming van de directie van Stress-Alert-System B.V. niet toegestaan om de inhoud van de offerte te vermenigvuldigen of aan derden ter hand te stellen.

3.4 Een door SAS uitgebrachte offerte is uitsluitend geldig ten behoeve van de in de offerte benoemde klant. Aan de offerte kunnen geen rechten worden ontleend door derden.

3.5 SAS kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding of een deel daarvan een kennelijke fout of verschrijving bevat.

3.6 De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten tenzij anders is aangegeven.

3.7 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is SAS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand tenzij SAS nadrukkelijk en schriftelijk iets anders aangeeft.

3.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht SAS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

3.9 Offertes en aanbiedingen zijn niet automatisch van toepassing op volgende overeenkomsten.

4. Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst tussen SAS en klant komt tot stand door ondertekening van de offerte door tekeningsbevoegden of automatisch op het moment dat betaling door klant voor het gewenste abonnement is geschied.

4.2 De overeenkomst kan door klant nimmer tussentijds worden beëindigd.

4.3 De overeenkomst kan door SAS eenzijdig zonder nadere aankondiging worden opgezegd indien de SAS-Account door klant klaarblijkelijk en zonder schriftelijke toestemming van de directie van SAS aan derden in gebruik is gegeven in welk geval de klant geen recht op restitutie heeft.

4.4 SAS kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien dit negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de kwaliteit en werking van de door SAS te leveren dienst zonder hierdoor in gebreke te zijn.

5. Betalingen

Betalingen dienen telkens per twaalf maanden vooruit te worden voldaan tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij niet tijdige nakoming van de betalingsverplichting is de klant automatisch in verzuim en kan SAS zonder nadere aankondiging tot opschorting van de diensten overgaan totdat klant aan haar verplichtingen heeft voldaan.

6. Opzeggingen, annuleringen en restituties

6.1 Een overeenkomst of abonnement kan niet tussentijds worden ontbonden of opgezegd, ook niet in geval van overmacht. Niet betrokken deelnamen worden nimmer vergoed en geven nimmer recht op verlenging van de overeengekomen looptijd.

6.2 Op het bijwonen van door SAS georganiseerde evenementen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing die gelden voor het betreffende evenement. Deze worden per evenement afzonderlijk door SAS bekend gemaakt. Door inschrijving op een evenement verklaart men zich akkoord met de dan van toepassing zijnde voorwaarden.

7. Klantgegevens

SAS verwerkt de door klant verstrekte gegevens volgens het privacy statement van SAS welke te downloaden zijn via de website: www.stressalertsystem.nl. SAS heeft volgens de richtlijnen van het AP (Autoriteit Persoonsgegevens) een vrijstelling van meldingsplicht voor het verwerken van de klantgegevens en het gebruik van geanonimiseerde onderzoeksresultaten ten behoeve van statistieken en (wetenschappelijk) onderzoek.

8. Tarieven en indexering

8.1 De geldende tarieven zijn de tarieven die worden vermeld op de website www.stressalertsystem.nl tenzij hiervan nadrukkelijk in een overeenkomst is afgeweken. De tarieven worden jaarlijks zonder nadere aankondiging per 1 januari geïndexeerd op basis van het inflatiecijfer CBS.

8.2 SAS behoudt zich het recht voor om prijsverhogingen door te voeren die vanuit de overheid worden opgelegd vanwege belastingen en heffingen.

9. Samenwerking coaches en transparantie 

9.1 De samenwerking van SAS met coaches is vrijblijvend van aard en heeft tot doel om informatief te kunnen zijn op het gebied van stresspreventie.

9.2 Een select gezelschap bestaande uit experts op uiteenlopend gebied wordt op de website van SAS met naam genoemd onder de link: Preferred Professionals. Deze professionals werken allen op geheel zelfstandige basis, ook wanneer zij diensten leveren aan klanten van SAS.

10. Aansprakelijkheid

10.1 SAS aanvaart geen aansprakelijkheid voor mogelijke niet te voorziene immateriële en materiële schade die het gevolg zou kunnen zijn van misinterpretatie van de door SAS ontwikkelde en aangeboden informatie door klant.

10.2 SAS aanvaart geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de door coaches en derden aangeboden informatie op de website van SAS.

10.3 SAS aanvaart geen aansprakelijkheid voor de eventuele nadelige gevolgen die kunnen voortvloeien uit onderling gemaakte (prijs)afspraken tussen klant en coach.

10.4 SAS aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook doordat SAS bij de uitvoering van haar diensten is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste informatie.

11. Klachten

11.1 Klachten over de diensten en/of het gebruik van SAS worden uitsluitend door SAS in behandeling genomen wanneer deze schriftelijk en bij eerste gelegenheid door klant aan SAS kenbaar worden gemaakt.

11.2 Klant stelt SAS in de gelegenheid om de klacht binnen een redelijke termijn naar behoren af te wikkelen of op te lossen. Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht om de betalingsverplichting op te schorten en/of de overeenkomst te doen beëindigen.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 De intellectuele eigendomsrechten van de door SAS geproduceerde informatie, uitgegeven werken, de online diensten inclusief de auteursrechten, merkenrechten van Stress-Alert-System (SAS)® en Levenswaarderingstest® en rechten ingevolge de met betrekking tot de rechtsbescherming van databanken berusten bij de directie van Stress-Alert-System B.V.

12.2 Zonder de nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van de directie van Stress-Alert-System B.V. is het niet toegestaan om de in 12.1 en eerder omschreven werken en informatie van SAS op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of openbaar te maken.

12.3 Het is zonder de nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van de directie van Stress-Alert- System B.V. niet toegestaan om informatie of aanduidingen met betrekking tot de auteursrechten, merkenrechten, handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom uit werken en informatie van SAS te verwijderen of te veranderen.

13. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

13.1 SAS behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn te downloaden via de website www.stressalertsystem.nl.

13.2 Gewijzigde algemene voorwaarden gelden ten aanzien van de bestaande overeenkomsten en treden automatisch in werking vier weken na datum wijziging.

13.3 Gewijzigde algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op lopende overeenkomsten.

13.4 Het wijzigen van de Algemene Voorwaarden worden door SAS op de website bekend gemaakt.

14. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

SAS spreekuur aanmeld formulier fWanneer wilt u deelnemen aan het spreekuur?
Wat is de bedrijfsnaam?
Wat is uw Emailadres?
Wat is uw naam?
Wat is uw telefoonnummer?
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer